ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ WEBINARS ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα webinars και τα διαδικτυακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται από τα Πανελλήνια Σεµινάρια ∆ιαδικτυακής Εκπαίδευσης (ΠΑ.Σ.∆.Ε.) µέσω του δικτυακού τόπου και την χρήση της πλατφόρµας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pasde.gr.

Αυτά τα webinar και διαδικτυακά µαθήµατα παρέχονται στον χρήστη για προσωπική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις συνθήκες και τις γνωστοποιήσεις – σηµειώσεις που εµπεριέχονται σε αυτό.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του συµµετέχοντος στο webinar διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ 207/1998. Π.δ 79/2000 και αρ. 8Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου ( Οδ. 97/66/ΕΚ, Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679, που τέθηκε σε εφαρμογή την 25-05-2018) .

Η ΠΑΣΔΕ κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας εγγραφής στη πλατφόρμα, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την δημιουργία της συνδρομής σας, για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση.

Η διεύθυνση IP σας μέσω της οποίας ο Η/Υ σας έχει πρόσβαση στο internet και στη συνέχεια στη pasde.gr συλλέγεται αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των μελών.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός τόπος ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (µε εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόµο στις αρµόδιες και µόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Η ΠΑ.Σ.∆.Ε. διατηρεί αρχεία µε τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών του. Για την παρακολούθηση του webinar ή του διαδικτυακού µαθήµατος απαιτούνται οι εξής ελάχιστες προδιαγραφές ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση του χρήστη και η καλύτερη δυνατή απόδοση του προγράµµατος αυτού.

Πιο Συγκεκριµένα:

2GHz Intel® Pentium® 4ή γρηγορότερος επεξεργαστής (ή ισάξιος) για Microsoft® Windows® XPή Windows 7 – 2GHz Pentium 4 ή γρηγορότερος επεξεργαστής (ή ισάξιος ) για Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, or Windows 7-8-10 (32-bit/64-bit εκδόσεις λειτουργικού µε 32-bit περιηγητές)512MB RAM (1GB προτεινόµενο ) για Windows XP ή Windows 7; 1GB of RAM (2GB προτείνεται ) για Windows Vista Microsoft Internet Explorer έκδοση 9 (32 bit µόνο) Mozilla Firefox έκδοση 3 ή νεότερος Google Chrome HTML5.

Για την συµµετοχή σας στο webinar είναι απαραίτητη η χρήση περιηγητή (browser) που υποστηρίζει την λειτουργία HTML5 player.

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε για browser το Google Chrome το HTML5 είναι ήδη εγκατεστηµένο.

Όλα τα περιεχόµενα αυτής της ιστοσελίδας περιέχουν ∆ικαίωµα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για την ΠΑ.Σ.∆.Ε. και τους δηµιουργούς τους. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει, αντιγράψει, διανείµει, µεταβιβάσει, εκθέσει, εκτελέσει, αναπαράγει, εκδώσει, χορηγήσει άδεια, να ανασκευάσει, αντλήσει στοιχεία, η να πουλήσει οποιαδήποτε πληροφορία, λογισµικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία απορρέουν από αυτή την ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αδυναµίας πραγµατοποίησης του webinar από υπαιτιότητα της ιστοσελίδας ή του εισηγητή, το webinar θα πραγµατοποιηθεί σε άλλη ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες. ∆ιαφορετικά θα επιστραφεί το ποσό συµµετοχής άτοκα και καµία άλλη ευθύνη δεν φέρει η ΠΑ.Σ.∆.Ε. πέραν αυτού.

Η ΠΑΣΔΕ δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεών της, εξαιτίας γεγονότων, τα οποία είναι ανεξάρτητα της θελήσεώς της. (Γεγονός Ανωτέρας Βίας).Ως γεγονός Ανωτέρας Βίας θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίησης, παράλειψη ή ατύχημα που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχό μας.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει ενηµερωτικό και επιµορφωτικό σκοπό για τους συνδροµητές και συμμετέχοντες της ΠΑ.Σ.∆.Ε.

Οι Όροι της συνδρομητικής υπηρεσίας στην ΠΑ.Σ.Δ.Ε είναι οι κάτωθι:

Το κόστος της ετήσιας συνδρομητικής υπηρεσίας στα διαδικτυακά σεμινάρια ανέρχεται στα 120 ευρώ + 24% ΦΠΑ. Η ΠΑ.Σ.Δ.Ε επιφυλάσσεται να αλλάξει την τιμή της συνδρομητικής της υπηρεσίας οποτεδήποτε. Οι μέχρι τότε σε ισχύ συνδρομές συνεχίζουν να είναι ενεργές μέχρι τη λήξη τους χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. Η ισχύς της συνδρομητικής υπηρεσίας είναι 365 μέρες από την ημερομηνία έναρξης της συνδρομής. Η ΠΑ.Σ.Δ.Ε εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια της συνδρομητικής υπηρεσίας ο μικρότερος αριθμός σεμιναρίων που μπορεί να παρακολουθήσει ο συνδρομητής είναι 4 και ο μεγαλύτερος είναι αόριστος μέχρι τη λήξη της συνδρομής.

Η ΠΑ.Σ.Δ.Ε. δε δεσμεύεται, εγγυάται ή φέρει ευθύνη (ρητώς ή εμμέσως) για τυχόν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη που εμπεριέχονται σε ομιλίες, διαλέξεις, σημειώσεις και απαντήσεις ερωτήσεων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα καθώς και για την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Όπως επίσης και για τις θέσεις-απόψεις που εκφράζουν οι εκάστοτε ομιλητές-εισηγητές και οι παρεμβαίνοντες στις συζητήσεις αυτές. Με βάση τα παραπάνω ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες που του παρέχονται. Οι Εισηγητές του κάθε Σεμιναρίου απαντούν στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους συμμετέχοντες μέσα στα πλαίσια των χρονικών δυνατοτήτων του Σεμιναρίου.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να θέσουν τα ερωτήματά τους είτε επώνυμα είτε με απόκρυψη του ονόματός τους. Ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός ερωτημάτων και χαρακληρων που μπορεί να υποβάλει ο συμμετέχων σε κάθε σεμινάριο, τα οποία θα συζητώνται από τον εισηγητή.

Ο Χρήστης, επιπλέον, βαρύνεται µε υποχρέωση εχεµύθειας για τις πληροφορίες που περιέχονται στη γνώση του και αφορούν το πρόγραµµα του webinar. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανοµή, µεταφορά, µεταποίηση, µεταπώληση, δηµιουργία παραγωγής εργασίας που αφορά τα παραγόµενα webinars από την ΠΑ.Σ.∆.Ε.

Η ΠΑ.Σ.∆.Ε. επιφυλάσσεται κάθε νόµιµου δικαιώµατος της από την παραβίαση αυτή.

Τα πνευµατικά δικαιώµατα του περιεχοµένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.pasde.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόµους περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ιστοσελίδα η στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους συµµετέχοντες για προσωπική (µη εµπορική η κερδοσκοπική) χρήση. Η ΠΑ.Σ.∆.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόµενο και οι πληροφορίες που εµφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όµως καµία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα η επικαιρότητά τους.

Ο διαδικτυακός τόπος www.pasde.gr παρέχει το περιεχόµενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόµατα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται µέσω του διαδικτυακού τόπου « όπως ακριβώς έχουν» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωµένη ή υποτιθέµενη, εξυπακουόµενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συµβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καµία περίπτωση η ΠΑ.Σ.∆.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νοµικής ή αστικής η/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζηµία (θετική, ειδική αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά η/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδοµένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηµατική ικανοποίηση) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου η τρίτους από αιτία που έχει σχέση µε τη λειτουργία η µη η/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου η/και σε αδυναµία παροχής υπηρεσιών η/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν η/και από τυχόν επιτρεπόµενες παρεµβάσεις τρίτων σε προϊόντα η/και υπηρεσίες η/και πληροφορίες που διατίθεται µέσω αυτού.

Για την διεξαγωγή των webinars η ΠΑ.Σ.∆.Ε. διαθέτει πλατφόρµα διεξαγωγής webinars και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του συστήµατος, δεν εγγυάται όµως ότι οι λειτουργίες της πλατφόρµας θα είναι αδιάκοπες η χωρίς κανενός είδους σφάλµα.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΠΑΣΔΕ

Η ΠΑΣΔΕ στους συνδρομητές της και στους συμμετέχοντες παρέχει:

1) Tη δυνατότητα μαγνητοσκοπημένης παρακολούθησης του κάθε σεμιναρίου σε χρόνο μεταγενέστερο της ζωντανής εκπομπής και όποτε εκείνοι το αποφασίσουν χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η μαγνητοσκοπημένη παρακολούθηση, το σεμινάριο είναι διαθέσιμο για 3 ημέρες, μέσα στις οποίες μπορεί κάποιος να το δει όσες φορές θέλει και γενικά να το διαχειριστεί κατά τη βούλησή του (να το σταματήσει, να πάει σε προγενέστερο σημείο του video, να το προχωρήσει κλπ.). Η χρήση των videos είναι αυστηρά προσωπική.

2) Οι Σημειώσεις και οι Ερωτήσεις-Ηχογραφημένες Απαντήσεις του κάθε σεμιναρίου είναι απεριόριστα στη διάθεση του κάθε συνδρομητή ή συμμετέχοντος.

3) Ειδικά και μόνο για τους συνδρομητές της ΠΑΣΔΕ:

α) Δεν χρειάζεται εγγραφή σε κάθε σεμινάριο, γιατί το σύστημα τους εγγράφει αυτόματα.

β) Υπάρχει η Ηλεκτρονική τους Βιβλιοθήκη, μέσα στην οποία βρίσκονται  όλα τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται μέσα στο χρονικό διάστημα της συνδρομής τους και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν και μαγνητοσκοπημένα – όποτε εκείνοι επιλέξουν – είτε τα έχουν παρακολουθήσει ζωντανά είτε όχι. Τα σεμινάρια αυτά εξακολουθούν να παραμένουν στη διάθεση του συνδρομητή μέσα στην Ηλεκτρονική του Βιβλιοθήκη ακόμα και μετά τη λήξη της συνδρομής του.

γ) Υπάρχει το Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων-Απαντήσεων, όπου είναι συγκεντρωμένες οι ερωτήσεις που έχουν τεθεί σε όλα τα σεμινάρια της ΠΑΣΔΕ μαζί με τις γραπτές τους απαντήσεις, ένα σύνολο περίπου 12.000 ερωταπαντήσεων, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται. Αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε ανά θεματολογία είτε με λέξη-κλειδί. Αυτό το Αρχείο διατίθεται για ανάγνωση και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής ή εκτύπωσής του. Η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το Αρχείο υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι ενεργή η συνδρομή.

Η πληρωµή του κόστους για συµµετοχή µη µελών στα webinars µπορεί να γίνει µε την κατάθεση στον αναφερόµενο ή στους αναφερόµενους τραπεζικούς λογαριασµούς.

Οι ενεργοί συνδροµητές της ΠΑ.Σ.∆.Ε. δεν επιβαρύνονται µε κόστος συµµετοχής στα διαδικτυακά µαθήµατα και webinars που πραγµατοποιεί η ΠΑ.Σ.∆.Ε.

∆ικαίωµα υπαναχώρησης και επιστροφής των χρηµάτων για την συµµετοχή σε webinars έχουν και οι µη συνδροµητές (µη µέλη) και οι συνδρομητές.

Οι μη συνδρομητές έχουν αυτό το δικαίωμα γνωστοποιώντας τον τραπεζικό τους λογαριασµό τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στην ΠΑ.Σ.Δ.Ε. στο email pasde.gr@gmail.com δύο ηµέρες πριν την έναρξη του webinar.

Η επιστροφή των χρηµάτων θα είναι άτοκη.

Οι συνδρομητές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συνδρομής τους. Το ποσό που θα τους επιστρέφεται, αφού γνωστοποιήσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στην ΠΑΣΔΕ, στο email pasde.gr@gmail.com, θα είναι το ποσό της ετήσιας συνδρομής τους αφαιρουμένης της αξίας των σεμιναρίων που έχουν διεξαχθεί έως τη στιγμή της υπαναχώρησης και βρίσκονται στην ηλεκτρονική τους βιβλιοθήκη, ήτοι 35 ευρώ το κάθε σεμινάριο.

Η επιστροφή των χρημάτων θα είναι άτοκη.

Η κάθε συνδρομή ή συμμετοχή σε σεμινάριο αντιστοιχεί σε έναν χρήστη, ο οποίος συμμετέχει με τον προσωπικό του κωδικό. Εάν στον ίδιο χώρο βρίσκονται περισσότερα άτομα και χρησιμοποιούν το ίδιο router, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Εάν όμως κάποιος συνδεθεί ταυτόχρονα από διαφορετικό router, τότε το σύστημα τον θεωρεί δεύτερο χρήστη, επιτρέπει σ’ αυτόν να παρακολουθήσει και αποκλείει τον πρώτο.

Η ΠΑ.Σ.∆.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί, προσθέτει, µεταβάλλει το περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση, µε µόνη την ανακοίνωσή τους µέσω του διαδικτυακού της τόπου.

Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση της πλατφόρµας webinars προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων χρήσης και προϋποθέσεων.

Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα στην Ελλάδα νοµοθεσία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς η διαφωνίας αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.

Οι πληρωμές σας υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες πιστοποίησης κατόχου κάρτας Verified by Visa και MasterCard SecureCode των Οργανισμών Πληρωμών Visa και MasterCard αντίστοιχα.

Η πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά την 25η Μαΐου 2018.

vbv